Vinaora Visitors Counter

498875
Today
This Week
All days
48
278
498875

19-02-2018 04:39

 

 

 

VRIJWILLIGERSBELEID WOLDWIJCKCENTRUM

 

UITGANGSPUNTEN

-Vrijwilligers werken binnen de algemene doelstelling van de organisatie: " Stichting Ontmoetingscentrum Woldwijck (art 1 van de statuten van het Woldwijck Centrum).

-Onder vrijwilliger wordt in het kader van deze notitie verstaan: hij of zij die op basis van de in de bijlage van deze notitie opgenomen vrijwilligersovereenkomst onbetaalde werkzaamheden verricht voor het Woldwijckcentrum.

-Bij sommige activiteiten kunnen/zullen specifieke eisen worden gesteld aan vrijwilligers.

 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VRIJWILLIGER

Vrijwilligers worden betrokken bij het beleid t.a.v. die activiteiten waaraan zij meewerken.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteiten ligt bij het bestuur, evt. overgedragen aan de sociaal beheerder, van het Woldwijckcentrum.

Iedere vrijwilliger krijgt naast een vrijwilligersovereenkomst ook het vrijwilligersbeleid van het Woldwijckcentrum uitgereikt. De overeenkomst die met beheer,- en activiteitenvrijwilligers wordt afgesloten omvat in ieder geval de volgende afspraken:

-de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilliger

-het gemiddeld aantal uren per week dat aan het zal worden besteed

-de duur van de overeenkomst

-de begeleiding en de naam of functie van de begeleider

-of en zo ja welke vergoeding de vrijwilliger ontvangt

 

CATERGORIEEN VRIJWILLIGERSWERK

Binnen het Woldwijckcentrum onderscheiden we drie categorieën vrijwilligerswerk:

-werkzaamheden rond exploitatie en beheer van het Woldwijckcentrum: bardiensten, onderhoudswerkzaamheden, schoonmaakwerkzaamheden, administratieve werkzaamheden, toezicht bij het gebruik van het gebouw

-werkzaamheden gericht op de organisatie van activiteiten in het centrum

-bestuurlijke werkzaamheden, deze worden verder niet in deze regeling uitgewerkt.

Een vrijwilliger kan in principe in meerdere categorieën werkzaamheden uitvoeren mits deze geen tegenstrijdige belangen hebben.

 

VRIJWILLIGERSVERGOEDING

Uitgangspunt is dat vrijwilligers door hen gemaakte onkosten, die voortvloeien uit het vrijwilligerswerk, vergoed krijgen.

Die vergoeding kan op twee manieren geschieden:

-een vaste vergoeding per activiteit

of

-een vergoeding voor aantoonbare onkosten

Een combinatie van beide vergoedingen is niet toegestaan.

 

VERZEKERINGEN

Het Woldwijckcentrum heeft voor de vrijwilligers een collectieve WA-verzekering en een ongevallenverze kering afgesloten.
Ook de gemeente kent een verzekering met beperkte dekking voor vrijwilligers. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij het Steunpunt vrijwilligerswerk.

 

WERVING, SELECTIE EN BEGELEIDING

Het bestuur van het Woldwijckcentrum heeft de werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers gedelegeerd aan de sociaal beheerder.

Overeenkomsten met nieuwe vrijwilligers behoeven de goedkeuring van het bestuur.

 

GESCHILLENPROCEDURE

Vroegtijdige bespreking van klachten of conflicten is belangrijk. De vrijwilliger zal klachten of conflicten zo spoedig mogelijk bespreken met de sociaal beheerder. Ook bij conflicten tussen vrijwilligers onderling kunnen betrokkenen zich wenden tot de sociaal beheerder. Wanneer de sociaal beheerder deel uitmaakt van het conflict kan de vrijwilliger een afspraak maken met het bestuur van het Woldwijckcentrum.